Created by Templates Zoo

edu comelles

Música de Reg / Cabal Sonor

_

Aquesta és una proposta instalativa efímera que s'emmarca dins de l'art sonor i la instal·lació site-specific. Aquesta proposta planteja utilitzar el cabal regulat i intermitent d'una séquia de l’ Horta Nord com a motor o activador d'una composició sonora generativa (creada en temps real) per a ser escoltada en el lloc.

La proposta consta de dos elements visibles: una sénia d'aigua situada en el llit d'una séquia i un pal en altura que sostinga un sistema de megafonia i electrònica. El cabal regulat i intermitent de la séquia, en pujar en determinades hores del dia i la setmana (en funció d'ordre de reg) farà girar la sénia. Al seu torn, aquesta, activarà un sistema de sensors que permetrà que una composició musical siga escoltada a través de megafonia. L'escolta de la peça sonora serà audible mentre el cabal de la séquia faça girar la sénia. D'igual manera, quan el cabal es reduïsca i frene el mecanisme hidràulic, la peça deixarà de sonar.

El conjunt es planteja com una peça de lloc específic que dialoga amb el passat, l'horta i els sistemes de regadiu tradicionals alhora que utilitza la capacitat cinètica d'aquests per a habilitar un paisatge sonor contemporani digital. En el seu conjunt Música de Reg / Cabal Sonor reivindica la singularitat del sistema de regadiu de l'Horta Nord, l'aigua com a energia renovable, el seu caràcter sostenible i la possibilitat de l'art de crear vincles entre discursos tecnològics híbrids. 

Al seu torn, la música resultant d'aquest mecanisme hidràulic, es planteja com un nou espai efímer per a la reflexió crítica sobre el nostre entorn immediat i especialment l'entorn sonor o paisatge sonor de l'Horta Nord i com des de la intervenció sonora podem pensar el paisatge sonor de l'Horta Nord escoltant-lo.

_

Mecanisme

La sénia és alhora un mecanisme d'activació sonora i un element icònic que serveix de pont entre tradició i modernitat. La sénia és un element del paisatge d'horta ja desaparegut que servia com a motor hidràulic per a l'extracció d'aigua, la superació de desnivells o el transvasament d'aigües d'una séquia a una altra. Aquest element patrimonial ja desaparegut serveix com a activador i alhora ancoratge de la capa sonora d'aquest projecte al paisatge i les seues arrels patrimonials.

La revisió d'aquest mecanisme fonamental en el regadiu tradicional es farà d'acord amb criteris actuals i amb la intenció de presentar un objecte amb una doble funció pràctica (la d'activar la composició sonora site-specific) i alhora servir com a ressò d'un passat desaparegut. Amb això, no es pretén projectar una peça que reconstruïsca l'aspecte original de les sénies presents en l’ Horta Nord sinó oferir un acostament contemporani i que explore nous materials reciclats i tècniques d'assemblatge.

L'encaix de la peça es realitzarà específicament per a la localització triada en coordinació amb l'equip gestor de la convocatòria. Aquesta s'adaptarà en grandària i acabats a l'espai donat. El conjunt del mecanisme, vinculat també al pal sonor, es realitzarà amb materials lleugers però duradors i s'ancorarà amb subjeccions de seguretat al sòl o vores de la séquia.

La pretensió en aquesta fase del projecte és que el conjunt de la proposta funcione de manera autònoma i sense necessitat de connexió a la xarxa elèctrica de tal manera que siga el propi sistema el que s'autoproveïsca de l'energia elèctrica necessària per a activar els altaveus i el microprocessador que componen aquest projecte. Així mateix per a assegurar el correcte funcionament del mecanisme durant el temps expositiu, i el voltatge constant, es contempla la inclusió de bateries recarregables i un panell fotovoltáic de format xicotet. 

_

Composició Sonora

La composició sonora i/o musical, només audible a través del sistema de megafonia i en funció del cabal de la séquia és una peça composta a partir de sons, veus i paisatges sonors vinculats a l'Horta Nord. La peça de baix impacte sonor es compondrà d'elements sonors molt bàsics i està pensada per a no alterar el paisatge sonor de l'espai que ocupa. Per això la intensitat i la potència dels dos altaveus ancorats al pal en altura, seran de baixa potència, creant un radi d'afectació curt que convide als oïdors a acostar-se i evite la contaminació acústica a gran distància. La intenció amb aquesta obra és que s'inserisca de manera harmoniosa en el paisatge sonor de l'Horta Nord, respectant el seu esdevindre tímidament. L'obra per a megàfon tindrà un caràcter subtil, minimalista i respectuós amb l'entorn sonor del lloc. Al seu torn, en ser dependent del cabal de la séquia l'obra es podrà escoltar en moments puntuals i concrets determinats per les necessitats de reg dels camps confrontants.

L'obra, serà generativa, és a dir, que cada vegada que la sénia gire, escoltarem una versió diferent de la mateixa que al seu torn estarà en constant canvi. No hi haurà dues escoltes iguals ja que es determinaran una sèrie de paràmetres aleatoris perquè aquesta peça, com el paisatge sonor, succeïsca de manera espontània, viva i canviant. Aquest sistema digital estarà controlat per un microprocessador situat en altura i protegit dels elements.

_