Created by Templates Zoo

edu comelles

Ja disponible "Temps Suspés"


Ja disponible en exclusiva a bandcamp, el meu darrer treball discogràfic. Aquest, titulat "Temps Suspés" és el resultat de fixar, compositivament parlant, la capa sonora de la instal·lació del mateix nom produïda l'any 2020 i exhibida únicament al Museu d'Art Modern de Tarragona.

L'obra explora idees al voltant de la música generativa, l'estaticitat, el no-avenç i la percepció col·lectiva de temps suspés viscuda durant la Pandèmia de 2020.

Les dues peces han sigut realitzades sota la mateixa premissa i són fruit de processos generatius i aleatoris, l'únic acte conscient i compositiu o interpretatiu és el que dóna principi a cada peça, l'única acció no controlada per processos algorítmics.

Més enllà del concepte i l'inspiració es tracta de dues peces complaents, de fàcil escolta i que vos recomane fruir-n'he de dues maneres perfectament vàlides: a través d'una atenta escolta o al contrari, com una remor de fons, pur moblament.

Espere que la gaudiu. I si voleu i podeu, doneu suport amb un donatiu per a la descàrrega.

_

Ya disponible en exclusiva a bandcamp, mi último trabajo discográfico. Este, titulado “Temps Suspès" (tiempo suspendido en catalán) es el resultado de fijar, compositivamente hablando, la capa sonora de la instalación del mismo nombre producida en 2020 y exhibida únicamente al Museo de Arte Moderno de Tarragona.

La obra explora ideas alrededor de la música generativa, la estaticidad, el no-avance y la percepción colectiva de tiempo suspendido vivida durante la Pandemia de 2020.

Las dos piezas han sido realizadas bajo la misma premisa y son fruto de procesos generativos y aleatorios, el único acto consciente y compositivo o interpretativo es el que da inicio a cada pieza, la única acción no controlada por procesos algorítmicos.

Mas allá del concepto y la inspiración se trata de dos piezas complacientes, de fácil escucha y que os recomiendo disfrutar de dos formas perfectamente válidas: a través de una atenta escucha o al contrario, como un rumor de fondo como puro amueblamiento.

Espero que la disfrutéis. Y si podéis y queréis apoyad con un donativo para la descarga en bandcamp.

_

Now available exclusively on Bandcamp, my latest musical work. This one, titled "Temps Suspès" (suspended time in Catalan), is the result of compositionally capturing the sonic layer of the installation of the same name produced in 2020 and exhibited only at the Museum of Modern Art in Tarragona.

The piece explores ideas around generative music, stasis, non-progress, and the collective perception of suspended time experienced during the 2020 pandemic.

Both pieces have been created under the same premise and are the result of generative and random processes. The only conscious and compositional or interpretive act is the one that initiates each piece, the only action not controlled by algorithmic processes.

Beyond the concept and inspiration, these are two pleasing pieces, easy to listen to, and I recommend enjoying them in two perfectly valid ways: through attentive listening or, conversely, as a background murmur like pure furnishing.

I hope you enjoy it. And if you can and want, please support via donation to download on bandcamp.

_